Kamu İç Kontrol Yönetimi Çözümleri

Kamu İç Kontrol Yönetimi Çözümleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idare üst yöneticilerini, kaynakların kayıp edilmesinin ve kötüye kullanımının önlenmesi, idarenin yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden meclislerine karşı sorumlu tutmaktadır. Bunun için idarelerde Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde belirtilen standartlara uygun, iyi ve etkili şekilde çalışan bir iç kontrol sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

KİOS İç Kontrol Yönetimi Çözümleri idarelerde Kamu İç Kontrol Standartları’nın iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak öngördüğü süreçlerin ve diğer faaliyetlerin, risklerin, organizasyon yapısının, rollerin, görev tanımlarının vb. dokümantasyonunu, paylaşımını, izlenmesini ve güncellenmesini sağlayan bir yazılım çözümüdür. KİOS İç Kontrol Yönetimi Çözümleri sistem, süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla üst düzey yöneticilerden alt kademedeki çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. KİOS, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli stratejik planları ile performans programlarını hazırlamalarını ve izlemelerini sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır.

KİOS İç Kontrol Yönetimi Çözümleri kamu idarelerinin farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek ve parametrik bir altyapıya sahiptir. KİOS, dokümantasyona değil hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını ve iç kontrol sisteminin yönetimine odaklanılmasını sağlayacak şekilde, iç kontrol sisteminin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı sağlar. Performans hedeflerine nasıl ve ne ölçüde ulaşıldığının izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. Uygulama kurum içinde, planlamadan izlemeye kadar en üst düzey yetkiliden başlayarak her düzeydeki ilgili personelin sürece katkı ve katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, iç kontrol çalışmalarının Strateji Geliştirme Başkanlıkları tarafından hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılıp sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesinin yanı sıra, stratejik planlama sürecine de odaklanılması sağlanmış olmaktadır.